Sherki BV handelend onder de naam Groupcard, gevestigd aan de Witteweg 4a 1431 GZ Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://ooststellingwerf.duurzame-cadeaukaart.nl/ Witteweg 4a 1431 GZ Aalsmeer 088-5387051.
Groupcard heeft een Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groupcard verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van gemeente Ooststellingwerf of doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of in correspondentie en telefonisch met onze klantenservice.

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groupcard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van de BespaarKaart Ooststellingwerf naar het via de gemeente verkregen postadres.
  • Verzenden van een nieuwsbrief om u te informeren over het gebruik van de Bespaarkaart (indien u heeft aangegeven dat u deze wenst te ontvangen)
  • U inhoudelijk te informeren over het product of de dienst die u afneemt
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Groupcard maakt geen gebruik van computerprogramma’s die zonder tussenkomst van een mens besluiten nemen die (aanzienlijke) gevolgen voor personen kunnen hebben. Groupcard gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CityID.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groupcard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor al uw persoonsgegevens: uiterlijk tot en met het einde plus 2 maanden van de actieperiode. Alle persoonsgegevens zullen per 01-09-2022 veilig vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groupcard verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of afspraak met gemeente Ooststellingwerf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groupcard gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Groupcard gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Deze informatie wordt niet gebruikt voor advertentiedoeleinden of voor content op maat. Deze cookies zijn uitsluitend geplaatst om onze eigen diensten te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Mapbox analytics Naam: .mapbox.com Functie: Kaartgegevens Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groupcard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Groupcard wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groupcard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] Groupcard heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde verbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Toegangsrechten van medewerkers tot interne systemen o.b.v. functie.
  • Geheimhoudingsclausule in arbeidscontracten van medewerker.